Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Hr Management In Private Company

Essay by   •  July 10, 2011  •  9,234 Words (37 Pages)  •  1,804 Views

Essay Preview: Hr Management In Private Company

Report this essay
Page 1 of 37

INDEKS

BESTUURSOPSOMMING - 5 -

1 INLEIDING - 6 -

2 NAVORSINGS METODOLOGIE - 6 -

3 AGTERGROND - 7 -

4 MENSEBESTUUR STRATEGIE - 9 -

4.1 BELEID - 9 -

4.2 ORGANISASIE STRUKTUUR - 11 -

4.3 KULTUUR - 11 -

4.4 MENSEBESTUUR STRUKTUUR - 11 -

4.5 MENSEBESTUUR PERSONEEL BEVOEGDHEID - 14 -

4.6 EFFEKTIEWE MENSEBESTUUR DIENSLEWERING - 15 -

4.7 KOMMUNIKASIE - 15 -

4.8 VERANDERINGS BESTUUR - 16 -

4.9 WERKNEMERS STRATEGIE/ BEPLANNING - 17 -

4.10 NAVORSING RESULTATE - 17 -

5 WERWING EN SELEKSIE - 18 -

5.1 WERWING STRATEGIE & BELEID - 18 -

5.2 WERWING & SELEKSIE PROSES - 19 -

5.3 WETLIKE VEREISTES - 21 -

5.4 POSBESKRYWINGS - 21 -

5.5 BRONNE VIR POTENSIÐ"«LE KANDIDATE - 22 -

5.6 SELEKSIE - 22 -

5.7 INDUKSIE - 23 -

6 VERGOEDING - 23 -

6.1 VERGOEDING STRATEGIE - 23 -

6.2 VERGOEDING - 27 -

6.3 AANSPORINGS BONUSSE - 30 -

6.4 AFTREE VOORDELE - 32 -

6.5 MEDIESE- EN GESONDHEIDS VOORDELE - 33 -

6.6 NIE-TASBARE VOORDELE - 34 -

6.7 NAVORSINGS RESULTATE - 35 -

7 WERKNEMERSVERHOUDINGE - 35 -

7.1 WERKNEMERS HANDBOEK - 35 -

7.2 GESONDHEID EN VEILIGHEID - 36 -

7.3 ARBEIDSVERHOUDINGE - 37 -

7.4 PERSONEEL BEDANKINGS PROSES - 37 -

7.5 DIVERSITEIT & GELYKHEID - 38 -

7.6 NAVORSINGS RESULTATE - 38 -

8 PRESTASIE BESTUUR - 39 -

8.1 PRESTASIE GERIGTHEIDSPROSES - 39 -

8.2 PRESTASIE BEOORDELINGS PROSES - 40 -

8.3 BESTUUR VAN SWAK PRESTASIE - 41 -

8.4 NAVORSINGS RESULTATE - 41 -

9 OPLEIDING EN LOOPBAAN ONTWIKKELING - 42 -

9.1 BELEIDSOOREENSTEMMING - 42 -

9.2 TALENT BESTUUR, LEIERSKAPSONTWIKKELING & OPVOLG BEPLANNING - 42 -

9.3 LEER & ONTWIKKELING INFRASTRUKTUUR - 43 -

9.4 NAVORSINGS RESULTATE - 44 -

10 INLIGTING & DATA BESTUUR - 45 -

10.1 MENSEBESTUUR INLIGTINGSTELSEL STRATEGIE & EFFEKTIWITEIT - 45 -

10.2 BESTUUR VAN WERKNEMER DATA EN DATA PRIVAATHEID - 46 -

11 TOEKOMS BEPLANNING - 47 -

11.1 STRATEGIE - 47 -

11.2 OOREENSTEMMING TUSSEN STRUKTUUR EN STELSELS - 47 -

11.3 POSBESKRYWINGS - 48 -

11.4 PRESTASIEBEOORDELINGS KRITERIA - 48 -

11.5 PRESTASIEBEOORDELING - 48 -

11.6 VERANTWOORDELIKHEID - 48 -

11.7 INLIGTING- EN ADMINISTRATIEWE STELSELS - 48 -

12 SAMEVATTING - 49 -

13 BRONNELYS - 50 -

14 BYLAES - 51 -

14.1 TABEL 1: MENSEBESTUUR EFFEKTIWITEITS RATIOS - 51 -

14.2 TABEL 2: ORGANISASIE EFFEKTIWITEITS RATIOS - 51 -

14.3 TABEL 3: VERGOEDINGS RATIOS - 52 -

BESTUURSOPSOMMING

Die verslag doen �n indiepte studie van die Mensebestuur funksie en die Mensebestuur departement van J. Melnick & Co (Edms) Bpk of kortweg JMC. In die navorsing is vraelyste gegee aan personeellede om hul opinie te kry aan die hand van die Mensebestuur Telbord.

Die maatskappy gaan op die oomblik deur groot veranderinge in die Mensebestuur funksie en daar was veranderinge terwyl die verslag saamgestel is. Die maatskappy het goeie strukture, bedoelings en idee’s maar die grootste leemte is dat bitter min formele dokumentasie bestaan oor enige onderwerp. Die meeste riglyne en kennis van prosedures en maatskappy beleid is gesetel in senior personeel se kennis en ervaring.

Die maatskappy kan besondere langtermyn resultate behaal indien daar in die volgende jaar gefokus word op die Mensebestuur departement.

1 INLEIDING

Die verslag poog om Melnick & Co (Edms) Bpk se Mensebestuur funksie in diepte te ontleed aan die hand van die Mensebestuur Telbord. Die studie kyk onder andere na:

• Mensebestuur Strategie

• Vergoeding

• Werknemers verhoudings

• Prestasie bestuur

• Opleiding en Ontwikkeling

Die studie kyk na die veranderinge wat tans plaasvind binne die maatskappy en gebruik �n aantal werknemers op verskillende vlakke binne die maatskappy se sienings van die Mensebestuur funksie om die verslag saam te stel.

2 NAVORSINGS METODOLOGIE

Gedurende die navorsing van die onderwerp is agt personeellede van die maatskappy geidentifiseer om hul sienings en persepsies van die Mensebestuur

...

...

Download as:   txt (63.6 Kb)   pdf (570.7 Kb)   docx (37.6 Kb)  
Continue for 36 more pages »
Only available on Essays24.com