Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Dutch Finance Advanced

Essay by   •  January 6, 2011  •  448 Words (2 Pages)  •  1,255 Views

Essay Preview: Dutch Finance Advanced

Report this essay
Page 1 of 2

 Angelsaksisch model : In VS en UK wordt aandeelhouder gezien als eigenaar van de onderneming

 Rijnlandse model: In Europa wordt de onderneming meer gezien als een zelfstandige rechtspersoonlijkheid, waarbij de groep aandeelhouders slechts een van de participanten van de onderneming is.

 Corporate Governance betreft het besturen en beheersen van ondernemingen evenals de verantwoordelijkheid en zeggenschap van diverse participanten

Waarde en Waardemaximalisatie

De ondernemingsdoelstelling is het maximaliseren van de marktwaarde hetgeen de contante waarde is van de toekomstige (verwachte) kasstromen.

V = kas1/(1+k0)+kas2/(1+k0)2+kas3/(1+kas0)3+...

V = waarde van de onderneming

kast = (verwachte) vrije kasstroom (free cash flow) op tijdstip t

K0 = de vermogenskostenvoet.

Vermogensvormen

 Vreemd vermogen: vermogen waarop een terugbetalingsverplichting rust

 Eigen vermogen: vermogen waarop een dergelijke verplichting afwezig is

Vergoeding aan vermogensverschaffer voor ter beschikking stellen van vermogen vanwege tijdfactor en vanwege de volgende risico’s die vermogensverschaffer loopt:

 Aflossingsrisico

 Insolventierisico

 Valutarisico

 Renterisico

 Verhandelbaarheidsrisico

De vermogenskostenvoet van de onderneming is de prijs van het aan de onderneming beschikbaar gestelde vermogen. Dit vermogen bestaat uit eigen en vreemd vermogen waarbij de prijs van het eigen vermogen, vanwege het hogere risico, hoger is. Daarbij komt dat de prijs voor het vreemd vermogen fiscaal aftrekbaar is.

Ko = (EV/TV)ke+(VV/TV)(1-f)kv

ko = kostenvoet van de onderneming

ke = kostenvoet van het eigen vermogen

kv = kostenvoet van het vreemd vermogen

EV = marktwaarde van het eigen vermogen

VV = marktwaarde van het vreemd vermogen

TV = marktwaarde van het totaal vermogen

f = het belastingpercentage.

De taak van het bestuur van een onderneming is om gegeven de investeringsstructuur, de vermogenskostenvoet van de onderneming Ko te minimaliseren.

Onderscheid tussen boekwaarde en marktwaarde! Criteria bij boekwaardebalans is economische eigendom.

...

...

Download as:   txt (3.8 Kb)   pdf (72.4 Kb)   docx (10.1 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on Essays24.com