Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Science Thinking an Ethic : Hinduism

Essay by   •  December 10, 2016  •  Essay  •  721 Words (3 Pages)  •  944 Views

Essay Preview: Science Thinking an Ethic : Hinduism

Report this essay
Page 1 of 3

Hinduisme

MOKSHA

Dalam agama Hindu, atma-Jnana (kesedaran "diri") adalah kunci untuk mencapai moksha. Hindu boleh melakukan bentuk (atau lebih) daripada beberapa jenis Yoga - Bhakti, Karma, Jnana, Raja - untuk menyedari bahawa Allah adalah tidak terbatas dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk, sama ada peribadi atau bersifat peribadi.

Adalah dipercayai bahawa terdapat empat Yoga (kawalan) atau puak (cara) untuk mencapai moksha. Ini termasuk: menyembah Yang Maha Kuasa (Karma Yoga), pemahaman yang Maha Kuasa (Jnana Yoga), bermeditasi kepada Yang Mahakuasa (Raja Yoga), dan beribadahlah kepada Yang Maha Esa dengan segala ibadat (Bhakti Yoga). Tradisi Hindu yang mempunyai kecenderungan untuk mengubah antara jalan dari satu sama lain, sebahagian daripada mereka adalah terkenal Tantra dan Yoga tradisi yang berkembang dalam agama Hindu.

Pendekatan oleh Vedanta tradisi dibahagikan kepada bukan dualiti (Adwaita), tanpa berbelah bahagi dengan kelayakan (contohnya vishishtadvaita), dan berbelah (Dvaita). Bagaimana untuk mencapai moksha dianjurkan oleh tiga tradisi berbeza-beza.

Ramai masih memeluk pemahaman bahawa kuasa hilang keadaan badan apabila beliau meninggal dunia. Satu lagi perkara ialah kepercayaan bahawa jasad yang suci tidak akan dikalahkan atau dimusnahkan oleh tanah. Beliau berkata, tanah itu tidak mahu menyentuh mayat orang-orang suci ..

Kesemua mereka adalah pemahaman kurang tepat. Apabila seseorang meninggak dengan badannya hilang juga, mungkin difahami jika orang yang bersih, maka Tuhan akan membawanya ke syurga. Bukankah ini melanggar undang-undang alam semula jadi? Oleh kerana ia tidak memerlukan syurga fizikal. Katakan terdapat syurga. Tubuh manusia secara keseluruhannya terdiri daripada fizikal dan bukan fizikal. Asal fizikal bumi, akan kembali ke tanah asalnya.

Jika kita menganggap bahan yang membentuk bukan fizikal adalah syurga, maka badan bukan fizikal juga adalah orang yang perlu kembali ke syurga / neraka. "Moksha adalah kebebasan dari kesedaran yang lebih rendah, kesedaran badan, fikiran, dan perasaan yang terhad dan melemahkan jiwa" (Karma Yoga untuk orang moden oleh Anand Krishna, Dari definisi di atas kita dapat memahami bahawa badan kebebsan kehendak sementara hina untuk membebaskan jiwa.

Jiwa tidak boleh bebas selagi masa kematiannya tiba fikiran kita masih dipenuhi keduniawian. Ini bukan kualiti syurga, bukan kualiti elemen bukan fizikal. Ingat bahawa ia masih mengandungi keduniaan akan membelenggu kebebasan jiwa. Kerja dengan memuaskan hati alam semesta adalah cara untuk membebaskan jiwa. Puaskan cara alam semesta kerja tidak demi kepentingan diri sendiri, kumpulan atau puak sendiri. Selagi perkataan terdapat sendiri, tidak lagi mampu untuk bekerja dengan memuaskan alam semesta. Kerja dengan memuaskan hati alam semesta ini adalah kerja yang dilakukan demi kepentingan rakyat atau untuk kebaikan alam sekitar ..

 Seseorang yang boleh bekerja demi kepentingan awam jika kita sedar bahawa diri yang sebenarnya bukanlah tubuh. Oleh kerana badan berkaitan dengan duniawi keselesaan. Pencapaian ini adalah kesedaran bahawa badan tidak benar diri berlaku jika kita boleh berasa berpuas hati atau gembira apabila anda duduk diam dengan mata tertutup. Apabila mata saya tertutup, mata perjalanan terbuka dan rohani jiwa apabila ia berlaku. Perjalanan jiwa tidak berlaku apabila mata sentiasa diarahkan kepada dunia.

 Dunia tidak berdiri ujian. kebahagiaan abadi tidak bergantung atau bergantung kepada perkara yang tidak kekal. Kita tidak boleh ada alam semesta, tetapi kita boleh berusaha untuk melibatkan diri dalam alam semesta ... Freedom dapat direalisasikan apabila kesedaran kita boleh dibubarkan dalam aliran kehidupan sejagat. Diri mereka adalah sebahagian daripada alam semesta ...

...

...

Download as:   txt (5.1 Kb)   pdf (41.1 Kb)   docx (9.5 Kb)  
Continue for 2 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2016, 12). Science Thinking an Ethic : Hinduism. Essays24.com. Retrieved 12, 2016, from https://www.essays24.com/essay/Science-Thinking-an-Ethic-Hinduism/72739.html

"Science Thinking an Ethic : Hinduism" Essays24.com. 12 2016. 2016. 12 2016 <https://www.essays24.com/essay/Science-Thinking-an-Ethic-Hinduism/72739.html>.

"Science Thinking an Ethic : Hinduism." Essays24.com. Essays24.com, 12 2016. Web. 12 2016. <https://www.essays24.com/essay/Science-Thinking-an-Ethic-Hinduism/72739.html>.

"Science Thinking an Ethic : Hinduism." Essays24.com. 12, 2016. Accessed 12, 2016. https://www.essays24.com/essay/Science-Thinking-an-Ethic-Hinduism/72739.html.