Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Hope For The Flowers

Essay by   •  July 14, 2010  •  326 Words (2 Pages)  •  2,993 Views

Essay Preview: Hope For The Flowers

Report this essay
Page 1 of 2

Pinagmulan ng salitang asya :

pinaniniwalaang nagmula ang asya sa aegean word -"asu"-na ang ibig sabihin ay to go out, ascend..at pinaniniwalaan din na ang ibig sabihin ng asu ay silangan...pinaniniwalaang nagmula ang asya sa salitang asu sapagkat ang ibig sabihin din daw nito ay bukang liwayway sa silangan.....

Yamang Lupa

Ito ay tulad ng mga bundok, gubat, burol, talampas, malawak na kapatagan at lambak. Karamihan ng mga lupa sa pilipinas ay ginagamit sa agrikultura. Karaniwang itinatanim dito ay palay, mais, prutas, gulay, kape, at kakaw. Malaking bahagi ng ani sa mga lupain ang tinatawag na aning pangkomersyal tulad ng niyog, tubo, abaka, tabako, goma, kapok at iba pa.

Yamang gubat

Sa mga pinagkukunang yaman ng bansa...ang mga kagubatan ang may pinakamalaking sukat. Maraming nakukuhang tabla at langis, aromatiko mula sa mga punong diptercarp. Mga pula at puting lawan at tangili na itinuturing na pinakamahalagang supply ng tabla sa bansa. Makukuha rin sa mga troso, tabla, plywood, tropal o veneer at dagta at resin.

Yamang Tubig

Malawak ang karagatan ng Pilipinas na umaabot sa baybayin ng 17,640 kilometro at 266 milyong ektaryang coastal waters at 193.4 ng karagdagang bahagi na nagmumula sa karagatan. Tinatayang umaabot ng 18.46 milyong ektarya ang kabuuang lawak ng karagatan kabilang ang 338,393 ektarya ng latian at mga ilog imbakan na matatagpuan sa bansa.

Yamang Mineral

Isa sa mga pangunahing industriya na nagpapataas ng reserbang dolyar ng bansa ay ang ating mga mineral na yaman.

‚ô£Metalikong Mineral- binubuo ng mga metalikong mineral tulad ng ginto, bakal, nickel, tanso, uranium, cadmium, chromite, manganese at zinc.

...

...

Download as:   txt (2.1 Kb)   pdf (51 Kb)   docx (9.1 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 07). Hope For The Flowers. Essays24.com. Retrieved 07, 2010, from https://www.essays24.com/essay/Hope-For-The-Flowers/103.html

"Hope For The Flowers" Essays24.com. 07 2010. 2010. 07 2010 <https://www.essays24.com/essay/Hope-For-The-Flowers/103.html>.

"Hope For The Flowers." Essays24.com. Essays24.com, 07 2010. Web. 07 2010. <https://www.essays24.com/essay/Hope-For-The-Flowers/103.html>.

"Hope For The Flowers." Essays24.com. 07, 2010. Accessed 07, 2010. https://www.essays24.com/essay/Hope-For-The-Flowers/103.html.