Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking

Essay by   •  October 28, 2010  •  9,488 Words (38 Pages)  •  1,450 Views

Essay Preview: Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking

Report this essay
Page 1 of 38

FACULTEIT ECONOMISCHE EN

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

HET IMMIGRATIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE EN DE

VERENIGDE STATEN:

EEN VERGELIJKING

Sofie Verheirstraeten

Verhandeling aangeboden tot

het behalen van de graad van

Licentiate in de Toegepaste

Economische Wetenschappen

Promotor : Prof. Dr. P. De Grauwe

- 2004 -

FACULTEIT ECONOMISCHE EN

TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

DEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE

UNIVERSITEIT

LEUVEN

Sofie Verheirstraeten

HET IMMIGRATIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE EN DE

VERENIGDE STATEN:

EEN VERGELIJKING

Korte Inhoud Verhandeling:

Immigratie en de problematiek die hierrond bestaat, is een agendapunt zowel in de EU als in de Verenigde Staten. In deze verhandeling hebben we de oorsprong van de huidige immigratiebeleiden van de EU en de VS bekeken. Om de huidige situatie beter te begrijpen, hebben we de belangrijkste kenmerken in verband met immigratie van beiden beschreven. Het is op basis van deze kenmerken dat we dan een vergelijking hebben gemaakt. We zijn in deze vergelijking na gegaan waar de verschillen en de gelijkenissen tussen beide immigratiebeleiden zich situeren

Promotor : Prof. Dr. P. De Grauwe

- 2004 -

Dankwoord

Eerst en vooral wil ik Prof.Dr.P. De Grauwe bedanken die me de kans gegeven heeft dit boeiend onderwerp te onderzoeken. Vicky Haubourdin, mijn werkleidster, dient ook bedankt te worden. Ze las telkens mijn geschreven stukken na, hielp me terug op het juiste pad en beantwoordde mijn vele vragen. Door steeds feedback te geven over het werk en te wijzen op fouten en mogelijkheden van uitwerking, vorderde deze verhandeling sneller dan ik ooit verwacht had.

Een mens is tot veel minder in staat zonder de mensen die hem onvoorwaardelijk steunen. Bij mij was dit niet anders. Dankzij mijn zus, Els, zijn de spellings- en grammatica fouten eruit gehaald. Ook had ze een luisterend oor wanneer ik vast zat of de hoop bijna opgaf. Mijn ouders, bij wie ik terecht kon met vragen over de EU, wil ik ook bedanken. Mijn vader wil ik in het bijzonder nog eens bedanken om mijn thesis na te lezen en me te helpen bij het zoeken van informatie omtrent het toekomstige Europese communautaire immigratiebeleid. Mijn vriend, Vincent, verdient ook een vermelding daar hij er altijd was om mij te kalmeren en mijn gedachten te verzetten wanneer het nodig was.

Ik denk dat alle laatste jaars ook veel steun bij elkaar vonden. We begrepen elkaar omdat we met dezelfde vragen en problemen zaten.

Bedankt allemaal,

Sofie Verheirstraeten

Inhoudsopgave

Algemene InleidingÐ'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'...Ð'......Ð'...1

Deel 1 Immigratie theorie.................................................................................................5

Hoofdstuk 1 Basisprincipes van immigratie 5

1.1 Algemeen 5

1.2 Waarom immigreren ze ? 7

1.2.1 Push- en Pullfactoren 7

1.2.2 Link tussen de Push- en Pullfactoren 8

1.2.3 Economische determinanten van migratie 9

1.3 Economische gevolgen 10

1.3.1 De Macro-economische visie 10

1.3.2 Effecten op de economie in het land van bestemming 12

1.3.3 Economische effecten op het land van oorsprong 18

Hoofdstuk 2 Het immigratiebeleid 22

2.1 Classificaties van immigratie 22

2.1.1 Arbeidsmigratie 22

2.1.2 Familiehereniging 23

2.1.3 Asielzoekers en vluchtelingen 23

2.2 Beleidsantwoorden 24

2.2.1 Het soort beleid 24

2.2.2 Tijdelijke of definitieve migratie 26

2.3 Principes waarop een beleid moet steunen 26

2.4 Besluit 27

Deel 2 Het immigratiebeleid...........................................................................................29

Hoofdstuk 1 Het Europese immigratiebeleid 30

1.1 De wortels van het Europees immigratiebeleid 31

1.1.1 De jaren zestig 33

1.1.2 De jaren zeventig 34

1.1.3 De jaren tachtig 35

1.1.4 De jaren 90 36

1.1.5 Cijfergegevens 36

1.1.6 Besluit 42

1.2 Kenmerken van de EU15 wat betreft immigratie 43

1.2.1 De Grenzen 44

1.2.2 De lage mobiliteit tussen de verschillende lidstaten 45

1.2.3 De verzorgingsstaat 49

1.2.4 De

...

...

Download as:   txt (63.5 Kb)   pdf (578.5 Kb)   docx (35.9 Kb)  
Continue for 37 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 10). Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking. Essays24.com. Retrieved 10, 2010, from https://www.essays24.com/essay/Het-Immigratiebeleid-Van-De-Vs-En-De-Eu/5349.html

"Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking" Essays24.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <https://www.essays24.com/essay/Het-Immigratiebeleid-Van-De-Vs-En-De-Eu/5349.html>.

"Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking." Essays24.com. Essays24.com, 10 2010. Web. 10 2010. <https://www.essays24.com/essay/Het-Immigratiebeleid-Van-De-Vs-En-De-Eu/5349.html>.

"Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking." Essays24.com. 10, 2010. Accessed 10, 2010. https://www.essays24.com/essay/Het-Immigratiebeleid-Van-De-Vs-En-De-Eu/5349.html.