Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Egyptian Cosmologic

Essay by   •  November 3, 2010  •  423 Words (2 Pages)  •  1,224 Views

Essay Preview: Egyptian Cosmologic

Report this essay
Page 1 of 2

Egyptische kosmologie

door Mustafa Gadalla

(boekbespreking door Eddy Meijer)

Voor wie belangstelling heeft voor kosmologie is het boek "Egyptische kosmologie" van Mustafa Gadalla een aanrader.

De Egyptische schrijver gaat uit van de Egyptische ideeÐ"«nwereld die haar wortels in een nog verder weg liggend verleden heeft. De oude Egyptische cultuur is in veel opzichten nog onbegrepen gebleven. De schrijver besteedt veel aandacht aan het ophelderen van bepaalde ontbrekende schakels. Thema's zoals het ontstaan van het universum, de functie van de mythologie, de verschillende goden en heilige dieren en de Egyptische numerologie en astrologie komen aan de orde.

In deel 1 behandelt hij de Ene en het Al (de kosmos) op een zeer heldere manier. Hij beschrijft op een uiterst heldere wijze de basis van de Egyptische kosmologie, zijn oorsprong en de kracht (macht) van het Woord, het Getal en de Muziek of de Klank.

In deel 2 komt de hiÐ"«rarchie van de Ene aan bod en maakt hij de lezer duidelijk dat er helemaal geen veelgodendom bestaat in het oude Egypte, maar dat de Krachten aspecten van de Ene zijn.

In deel 3 "zo boven, zo beneden" kijkt de schrijver naar de grote kosmische tijdperken en de grote cycli die de aarde en de mens bewegen. En natuurlijk de plaats die de mens in dit kosmische spel speelt wordt verduidelijkt in deel 4.

In deel 5 keert alles en iedereen terug tot de Ene. Het mysteriespel van Isis en Osiris maakt nog eens duidelijk welke weg de mens en de wereld zullen gaan.

De schrijver heeft met duidelijke en klare taal de Egyptische manier van leven (want het woord religie bestond niet) in het oude Egypte helder vertaald naar onze tijd en het geheel met prachtige voorbeelden en illustraties verduidelijkt.

...

...

Download as:   txt (2.6 Kb)   pdf (58.2 Kb)   docx (9.5 Kb)  
Continue for 1 more page »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 11). Egyptian Cosmologic. Essays24.com. Retrieved 11, 2010, from https://www.essays24.com/essay/Egyptian-Cosmologic/7540.html

"Egyptian Cosmologic" Essays24.com. 11 2010. 2010. 11 2010 <https://www.essays24.com/essay/Egyptian-Cosmologic/7540.html>.

"Egyptian Cosmologic." Essays24.com. Essays24.com, 11 2010. Web. 11 2010. <https://www.essays24.com/essay/Egyptian-Cosmologic/7540.html>.

"Egyptian Cosmologic." Essays24.com. 11, 2010. Accessed 11, 2010. https://www.essays24.com/essay/Egyptian-Cosmologic/7540.html.