Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

Detske Hry

Essay by   •  April 24, 2016  •  Research Paper  •  3,690 Words (15 Pages)  •  1,129 Views

Essay Preview: Detske Hry

Report this essay
Page 1 of 15

Soukromá Vysoká Škola Ekonomických Studií s.r.o

Dětské hry

(Psychologie K3A)

Vytvořil:

V.Dusek

Datum: 21-12-2015

Název dokumentu: SVSES_Seminarka_K3A_DetskeHry.docx

Revidoval:

Datum:

Verze: 0.01


Historie verzí

Tabulka 1: Historie verzi

Verze

Datum

Změnil

Kapitola

Popis změny

0.01

13.11.2015

Vladimir Dušek

Celý document

Draft

1.00

26.12.2015

Vladimir Dušek

Celý document

Finální verze

Obsah

Historie verzí        

Obsah        

1.        Dětské hry a jejich dopad na rozvoj dítěte        

1.1        Vývoj dítěte        

1.2        Formování osobnosti dítěte        

1.3        Rozdělení dětských her        

1.4        Příklady her pro nejmenší        

1.4.1        Vykukovaná        

1.4.2        Lechtaná        

1.4.3        Honěná a schovávaná        

1.4.4        Co je to?        

1.4.5        Stavitelé a ničitelé        

1.5        Vlastní pozorování        

1.5.1        První reakce na hračku        

1.5.2        Počátky pohybových her        

1.5.3        Kde je Tomík        

1.5.4        Estetické hry        

1.5.5        Honěná a schovávaná        

2        Dodatek        

2.1        Litratura        

2.2        Internet        


  1. Dětské hry a jejich dopad na rozvoj dítěte

Dětství je kromě začátku nového života také jeho nejdůležitější část a to hned z několika důvodů. V rané fázi života je malý človíček naprosto bez jakýchkoliv předsudků či zábran a můžem klidně říci, že je to čístá stránka nepopsané knihy. Během následujicích dnů měsíců a dětských let se tato kniha pomalu zaplňuje a vytváří tak osobnost daného člověka jenž bude více méně trvalá po zbytek jeho žiovta. Je proto naprosto klíčové aby dítě ve svém raném věku získalo co možná nejlepsí vlohy a návyky. To se sice lehko řekne, ale těžko vykonná. Malí človíček není schopen se sám vzdělávat nebo rozvíjet, jeho rozvoj je tak dán jeho nejbližším okolím jako jsou rodiče, prarodiče další rodinní příslušnící a v pozdější fázi také školka, škola, kamarádi a další lidé v okolí. Dítě během svého dospívání má několik životně důležitých časových period v rámci nichž získává své dovednosti a osobnostní rysy. Pokud jsou tyto časové úseky nějákým způsobem narušeny pak sice dítě úplně neztratí dané dovednosti nebo schopnosti, ale nejsou rozvinuty k jejich největšímu potenciálu. Dá se tak řící, že dětství je z hlediska tvarování osobnosti a získávání schopností zcela klíčové období.

  1. Vývoj dítěte

Hned po narození dítětě dochází k jeho ovlivňování různými podněty a předpoklady. Tyto podněty a předpoklady můžeme rozdělit na tři základní činitele:

1. vnitřní vrozené předpoklady – ovlivňující procesy dospívání a také procesy učení

2. vlastní aktivity dítěte – aktivity prostřednictvím nichž dochází k samostatnému rozvoji a učení

3. soubor životních podmínek - činnosti, které různým způsobem ovlivňují chování dítěte a jeho učení

V mnoha publikacích, které se věnují psychologii a rozvoji človeka, se udává, že děti se již rodí se potřebou rozvoje svých vrozených vloh a schopnosti. Proto děti s plným nasazením a zaujetím provádějí některé činnosti raději než druhé. Tyto opakované činnosti jim následně umožňují zdokonalování jejich aktivit a zároveň prohlubují jejich potřebu učení novým věcem. Hlavními činnostmi jenž v dětství tyto procesy podporují a plní tak jejich základní funkci učení jsou zejména dětské hry, a to jak zdánlivě jednoduché hry kojenců, tak i více nebo méně náročné hry starších dětí.

...

...

Download as:   txt (24.8 Kb)   pdf (320.2 Kb)   docx (28.7 Kb)  
Continue for 14 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2016, 04). Detske Hry. Essays24.com. Retrieved 04, 2016, from https://www.essays24.com/essay/Detske-Hry/68178.html

"Detske Hry" Essays24.com. 04 2016. 2016. 04 2016 <https://www.essays24.com/essay/Detske-Hry/68178.html>.

"Detske Hry." Essays24.com. Essays24.com, 04 2016. Web. 04 2016. <https://www.essays24.com/essay/Detske-Hry/68178.html>.

"Detske Hry." Essays24.com. 04, 2016. Accessed 04, 2016. https://www.essays24.com/essay/Detske-Hry/68178.html.