Essays24.com - Term Papers and Free Essays
Search

About Gravity

Essay by   •  October 30, 2010  •  865 Words (4 Pages)  •  1,906 Views

Essay Preview: About Gravity

Report this essay
Page 1 of 4

 Wat is zwaartekracht?

 Het antwoord is niet te vinden in de moderne theorieлn..

Newton claimde dat zwaartekracht een aantrekkingskracht was tussen alle objecten omdat dat de manier is waarop de dingen zich voordoen. Objecten vallen in onze gekende wereld naar de aarde toe of bewegen naar elkaar toe in de ruimte. Het is dus begrijpelijk dat Newton claimde dat er 'een soort aantrekkingskracht' van de objecten uit ging. Maar waarom trekken deze objecten elkaar aan en stoten ze elkaar niet af? Hoe komt het dat deze kracht objecten naar de aarde doet vallen of planeten rond elkaar laat draaien zonder een gekende vermogensbron?

Einstein was zo ontevreden met onze kennis over de zwaartekracht twee eeuwen nÐo Newton dat hij een nieuwe zwaartekrachtstheorie uitvond, beschreven als een afwijking (het scheeftrekken) van 'vier-dimensionele ruimte-tijd', gekend als de Algemene Relativiteitstheorie. Maar deze theorie is nog mysterieuzer en meer onverklaarbaar. Verder ondervindt men omtrent deze theorie dezelfde problemen als de zwaartekracht-theorie van Newton. Wat is 'vier-dimensionele ruimte-tijd' en waarom zou deze door de aanwezigheid van materie worden scheefgetrokken? Verklaart dit het gewicht dat wij voelen als we een object in ons hand houden of de energie die de zwaartekracht verbruikt bij het sturen van de dynamica van het universum? Waar bevindt de schijnbaar onuitputtelijke vermogensbron voor dit alles?

Verder tasten we vandaag de dag, ondanks zowel Newton's als Einstein's pogingen om zwaartekracht te verklaren, nog steeds in het duister omtrent dit alles. Wetenschappers zoeken ook nu nog naar 'zwaartekracht-deeltjes' in een atoom of 'zwaartekracht-golven' die door de onmetelijke kosmos golven, hopende op het vinden van een fysische verklaring voor ййn van beide zwaartekrachtstheorieлn. In tussentijd steken zelfs nieuwe zwaartekrachtstheorieлn de kop op, zoals de Quantum gravitatietheorie of de 'String' Theorie. Zwaartekracht is ййn en al mysterie in onze moderne wetenschap tot vandaag de dag, hetgeen wetenschappers ook durven toegeven, zoals in dit uitreksel van een recent 'Discover Magazine'-artikel:

Voor Michael Martin Nieto, een theoretisch fysicus aan het Los Alamos Nationaal Laboratorium in New Mexico, gaat achter het mysterie veel meer dan een paar brokken 'ruimte-hardware' schuil. Het maakt ons duidelijk dat er iets mis kan zijn met ons begrip omtrent de gravitatiekracht, de meest doordringende kracht in ons universum. 'We weten er eigenlijk niets over,' zegt hij. 'Alles omtrent gravitatie is ййn en al mysterie.'

 Maar weten we niet alles af van de zwaartekracht in Zwarte Gaten en hoe zelfs licht hieraan niet kan ontsnappen?

 Neen. Dit is een vaak herhaalde fout gebaseerd op een simpele onoplettendheid.

Zwarte Gaten worden zogezegd gevormd als een ster zijn nucleaire energie verbruikt heeft en instort. Maar sterrelicht schijnt natuurlijk enkel van intacte, werkende sterren af. Er zijn dus niet meer redenen om licht te verwachten van een Zwart Gat dan om licht te verwachten van een opgebrande of kapotgeslagen gloeilamp. Dit is een algemeen herhaalde fout in dat opzicht dat dit bedoeld is om het begrip van onze wetenschappers omtrent Zwarte Gaten en de ernst ervan te demonstreren en te dramatiseren, maar tegelijkertijd aantoont hoe weinig ze er eigenlijk echt vanaf weten.

 Hoe kunnen wetenschappers zo in het duister tasten omtrent de zwaartekracht

...

...

Download as:   txt (5.8 Kb)   pdf (85.4 Kb)   docx (10.8 Kb)  
Continue for 3 more pages »
Only available on Essays24.com
Citation Generator

(2010, 10). About Gravity. Essays24.com. Retrieved 10, 2010, from https://www.essays24.com/essay/About-Gravity/5952.html

"About Gravity" Essays24.com. 10 2010. 2010. 10 2010 <https://www.essays24.com/essay/About-Gravity/5952.html>.

"About Gravity." Essays24.com. Essays24.com, 10 2010. Web. 10 2010. <https://www.essays24.com/essay/About-Gravity/5952.html>.

"About Gravity." Essays24.com. 10, 2010. Accessed 10, 2010. https://www.essays24.com/essay/About-Gravity/5952.html.